Privacy beleid

WETGEVING

Onze dienstverlening is onderhevig aan wetgeving op het gebied van gezondheidszorg in Nederland en het Nederlands recht in het algemeen. (Denk aan WGBO, Wkkgz, AVG.)

DOSSIERVORMING

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat de praktijk een medisch dossier van de cliënt aanlegt. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Het dossier van de cliënt bevat aantekeningen over de gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Verder relevante sociaal maatschappelijke gegevens (zoals relatie, kinderen, woon- en werksituatie, hobby’s/ sport). Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor de behandeling van de cliënt noodzakelijk zijn en die de praktijk, na uw expliciete toestemming, heeft opgevraagd bij een andere zorgverlener bijv. bij de huisarts.

De praktijk doet haar best om de privacy van de cliënt te waarborgen. Dit betekent onder meer dat de praktijk Yu Yi Tang:

 • zorgvuldig omgaat met persoonlijke en medische gegevens van de cliënt;
 • ervoor zorgt dat onbevoegden geen toegang hebben tot gegevens van de cliënt.

De praktijk Yu Yi Tang heeft een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

In onze praktijk hebben alleen geautoriseerde personen toegang tot de persoonsgegevens van de cliënt. Alleen de zorgverlener, eventueel aanwezige stagiair (na toestemming van de cliënt) en de waarnemer bij afwezigheid van de zorgverlener (na toestemming van de cliënt) hebben toegang tot de gegevens in het dossier van de cliënt. Zij zijn bekend met de regels omtrent privacybescherming en hebben allen een geheimhoudingsplicht.

De gegevens uit het dossier van de cliënt kunnen ook voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Het opstellen van een medisch dossier waarop de behandelingen zijn gebaseerd.
 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld wanneer de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met de expliciete toestemming van de cliënt.
 • Voor het gebruik bij waarneming, tijdens afwezigheid.
 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Voor het onderricht aan stagiaires of overige lesdoelen.
 • Het e-mailadres wordt gebruikt voor het versturen van de zorgnota, het maken van afspraken en het stellen van vragen in het kader van de behandeling van de cliënt.
 • Een klein deel van de gegevens uit het dossier van de cliënt wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat de praktijk of diens administrateur een factuur kan opstellen.
 • Voldoen aan de wettelijke verplichtingen.

Als de praktijk Yu Yi Tang om een andere reden gebruik wil maken van de gegevens van de cliënt, dan zal de praktijk Yu Yi Tang de cliënt eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Deze persoonsgegevens in het cliëntendossier blijven, zoals in de wet op de behandelingsovereenkomst wordt vereist, 20 jaar bewaard.

PERSOONSGEGEVENS DIE YU YI TANG VERWERKT

De praktijk Yu Yi Tang verwerkt persoonsgegevens van de cliënt doordat de cliënt gebruik maakt van onze diensten en/of omdat de cliënt deze zelf aan ons versterkt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die de praktijk Yu Yi Tang verwerkt in het kader van de wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO):

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Beroep
 • Zorgverzekeraar
 • Relatienummer Zorgverzekeraar

PERSOONSGEGEVENS VAN KINDEREN

De praktijk Yu Yi Tang begrijpt het belang van het bewaken van de privacy van kinderen. Om die reden verzamelen wij niet bewust persoonsgegevens van kinderen zonder de vereiste goedkeuring van hun ouders. Wij vragen kinderen onder de 16 jaar die bij het gebruik van onze online diensten hun persoonsgegevens willen achterlaten, om hun ouder of voogd dit te laten doen.

TOEGANG TOT DOSSIER VAN MINDERJARIGE

Ouder(s) van minderjarigen tot 16 jaar hebben medebeslissingsrecht over de behandeling. Ouders hebben recht op informatie en inzage in het dossier, wanneer dit gekoppeld is aan het medebeslissingsrecht voor de behandeling. Er bestaat een uitzondering op dit inzagerecht, namelijk wanneer de professional van mening is dat de uitoefening van bepaalde cliëntenrechten indruist tegen het belang van de cliënt. Wilsbekwame cliënten van 12 jaar en ouder zijn zelf bevoegd om toestemming te verlenen voor doorbreking van de geheimhouding.

PRIVACY OP DE ZORGNOTA

Op de zorgnota die de cliënt ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat de cliënt deze nota kan declareren bij zorgverzekeraar van de cliënt.

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adres, postcode en woonplaats
 • Prestatiecode Consult Acupunctuur 24104/ Consult Tuina Massage 24105/ Chinese kruiden 24101
 • Datum van consult
 • Kosten van consult

BEVEILIGING GEGEVENS

De praktijk Yu Yi Tang vindt het belangrijk dat persoonsgegevens van de cliënt zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang. Daarom heeft de praktijk Yu Yi Tang passende beschermingsmaatregelen genomen voor de beveiliging van de gegevens in de dossiers van cliënten, computer/ipad, website etc. Zie voor meer details de Yu Yi Tang Privacyverklaring 2022  (zie onderaan website bij copyright 2016).

RECHTEN VAN CLIËNT OMTRENT GEGEVENS

De cliënt heeft recht op inzage, correctie of verwijdering van de persoonsgegevens welke de praktijk Yu Yi Tang van de cliënt ontvangen heeft. Tevens kan de cliënt bezwaar maken tegen de verwerking van persoonsgegevens van de cliënt (of een deel hiervan) door de praktijk Yu Yi Tang of door één van onze verwerkers. Ook heeft de cliënt het recht om de door de cliënt verstrekte gegevens door de praktijk Yu Yi Tang te laten overdragen aan de cliënt zelf of in opdracht van de cliënt direct aan derden. De praktijk Yu Yi Tang kan de cliënt vragen om zich te legitimeren voordat de praktijk gehoor kan geven aan bovengenoemde verzoeken.

Mocht de praktijk Yu Yi Tang de persoonsgegevens verwerken op basis van een door de cliënt gegeven toestemming hiertoe, dan heeft de cliënt altijd het recht deze toestemming in te trekken.

VRAGEN

Indien u naar aanleiding van het bovenstaande Privacybeleid nog vragen of opmerkingen heeft, kunt u contact opnemen met de praktijk Yu Yi Tang.