Klachtenregeling

KLACHT- EN TUCHTRECHT

Het tuchtrecht is rechtspraak waarbij het tuchtcollege beoordeelt of een arts of een andere zorgverlener volgens de voor hem geldende professionele standaard heeft gewerkt. Het tuchtrecht is bedoeld om de kwaliteit van de beroepsuitoefening te bevorderen en bewaken.

Geschillencommissie SCAG voorziet in beslechting van geschillen wanneer cliënten en zorgaanbieders er, ondanks de inzet van een onafhankelijke klachtenfunctionaris, niet uitkomen om een klacht op te lossen.

Sinds 1 januari 2017 geldt de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Artikel 18 van deze wet beschrijft de verplichting tot aansluiting bij een erkende geschillencommissie voor alle zorgaanbieders in Nederland.

Zie voor het reglement behorende bij de Geschillencommissie de link https:// www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/kwaliteit-van-de-zorg/wet-kwaliteit-klachten-engeschillen-zorg

KLACHTENREGELING

In geval van klachten is het eerste doel om de onvrede van de cliënt eerst met de zorgverlener te bespreken en te kijken of beiden er samen uit kunnen komen. Klachten kunnen zowel mondeling als schriftelijk (info@acupunctuur-yuyitang.nl) worden ingediend. Na ontvangst wordt de klacht zo snel mogelijk, binnen vier weken, met de cliënt besproken en gekeken naar oplossingen of verdere stappen. Mocht dit om welke reden dan ook niet mogelijk zijn, dan wordt de cliënt hierover geïnformeerd door de praktijk Yu Yi Tang.

Na afhandelen van de klachtenprocedure ontvangt de cliënt een schriftelijke bevestiging van de uitkomst van de procedure. Alles zal schriftelijk worden vastgelegd. Er zal zorgvuldig worden omgegaan met de verkregen informatie.

Lukt het niet er samen uit te komen, dan kan de cliënt zich beroepen op de onafhankelijke klachtenprocedure van NBCG YI dan wel de geschillencommissie SCAG.

Wanneer u een klacht indient bij NBCG YI informeert u de praktijk Yu Yi Tang te allen tijde vooraf.

De klacht- en tuchtrechtregeling zoals hier is verwoord, heeft uitsluitend betrekking op de door ons geleverde acupunctuur door de door onze beroepsgroep gecertificeerde en aangesloten zorgprofessional.