Behandelingsovereenkomst

DOOR HET MAKEN VAN EEN AFSPRAAK GAAT DE CLIËNT AKKOORD MET ONDERSTAANDE BEHANDELINGSOVEREENKOMST.

BEHANDELINGSOVEREENKOMST

 • De cliënt dient zichzelf vooraf goed op de hoogte te stellen bij de eigen zorgverzekeraar over de vergoedingen van de behandeling.
 • De praktijk verplicht zich een actuele tarievenlijst zichtbaar in de praktijk te plaatsen.
 • De cliënt verplicht zich middels het intake- en anamneseformulier relevante informatie te verstrekken.
 • De cliënt is zelf verantwoordelijk voor het geven, gevraagd of ongevraagd, van de juiste informatie tijdens het behandelingstraject. De cliënt is zelf verantwoordelijk voor het eigen proces. Dit betekent dat als de cliënt vindt dat de behandeling niet helpt, de cliënt iets niet begrijpt of het ergens niet mee eens bent, de cliënt dit zelf aangeeft. Dit geldt ook voor eventuele wijzigingen ten aanzien van het medicijngebruik, gezondheid, zorgverzekeraar, huisarts, NAW gegevens edm.
 • Alle eventuele, nadelige gevolgen voortvloeiende uit het achterhouden van informatie aanwezig in het medisch dossier bij de huisarts, zijn voor verantwoordelijkheid en rekening van de cliënt.
 • De praktijk is wettelijk verplicht tot het bijhouden van een medisch cliëntendossier. Alle sessies worden door de praktijk reproduceerbaar gerapporteerd. De cliënt heeft het recht te allen tijde deze rapportages en evaluatieverslagen op te vragen en in te zien. Het dossier blijft eigendom van de praktijk, 20 jaar na afronding van het behandelingstraject cq het laatste contactmoment wordt het dossier vernietigd.
 • De praktijk heeft een geheimhoudingsplicht en gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met het dossier en alle gegevens van de cliënt. Informatie wordt alléén met toestemming van de cliënt opgevraagd en/of verstrekt aan andere hulpverleners, familie, werkgever of andere betrokkenen.
 • Zaken als het recht op informatie, omgang in het kader van privacy en toestemming voor de behandeling, zijn vastgelegd in de wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) en de richtlijnen van RBCZ. Deze is / zijn op te vragen bij de praktijk.
 • De praktijk verplicht zich informatie betreffende de behandeling te verstrekken aan de cliënt in alle fasen van de behandeling.
 • Alleen met toestemming van de cliënt worden bepaalde (be)handelingen verricht.
 • De praktijk zal geheimhouding betrachten ten aanzien van de door de cliënt t.b.v. het dossier verstrekte gegevens. Bij visitatie van de praktijk wordt wel inzage gegeven op de inhoud van het dossier ter controle of alle gegevens goed opgenomen zijn, de personalia zijn dan afgeplakt cq onherkenbaar gemaakt voor de visiteur.
 • De praktijk verplicht zich om de cliënt correct door te verwijzen naar een collega-therapeut of een (huis)arts, indien mijn behandeling niet geëigend cq toereikend is.
 • De gegevens uit het dossier kunnen worden gebruikt voor waarneming tijdens mijn afwezigheid. Dit zal alleen gebeuren in overleg met de cliënt.
 • In geval van langdurige afwezigheid wordt in overleg met de cliënt vervanging geregeld, of wordt de behandeling (tijdelijk) stopgezet.
 • Indien de cliënt voortzetting van de overeenkomst niet langer op prijs stelt of nodig acht, kan de cliënt deze eenzijdig beëindigen.
 • Indien u tegen het advies in van mij de overeenkomst beëindigt, zult u op verzoek van mij een verklaring ondertekenen waarin u te kennen geeft dat u tegen het advies van mij in, voor eigen risico, de behandeling voortijdig heeft beëindigd.
 • De praktijk kan de overeenkomst slechts eenzijdig onder vermelding van argumenten beëindigen, indien redelijkerwijs niet van de praktijk kan worden gevergd dat de overeenkomst word voortgezet.
 • De praktijk zal in een dergelijke situatie hulp en adviezen blijven verlenen, totdat de cliënt een overeenkomst met een andere hulpverlener heeft kunnen sluiten.
 • De praktijk heeft een inspanningsverplichting, geen resultaatverplichting.
 • De praktijk is gehouden te handelen conform de wettelijke regelgeving. De rechten en plichten van de cliënt en de praktijk zijn onder meer vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).
 • Voor klachten over de behandeling kan de cliënt zich voor het klachtrecht wenden tot de beroepsvereniging en voor het tuchtrecht tot de Stichting TCZ, Tuchtrecht Complementaire Zorg (www.tcz.nu).
 • De praktijk heeft het recht gebruik te maken van de Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling, waarin staat hoe om te gaan met het signaleren en melden van huiselijk geweld en kindermishandeling. Iedere zorgverlener met een beroepsgeheim heeft op basis van de wet op jeugdzorg het recht om vermoedens van kindermishandeling te melden. Het meldrecht omvat het recht om op verzoek van het Meldpunt Kindermishandeling informatie te verstrekken over de ouders en/of het kind, zo nodig zonder toestemming van het kind en/of ouder.
 • De praktijk beschikt over beroeps- en bedrijfsaansprakelijks- alsmede rechtsbijstandverzekeringen.
 • De betalingswijze van de behandelingen geschiedt in onderling overleg bij voorkeur per pin of contactloos. Eventueel ook per bankoverschrijving. Geen contanten of creditcard betalingen.
 • De cliënt verplicht zich bij verhindering de afspraak tijdig (minimaal 24 uur van te voren) af te zeggen.
 • De cliënt heeft het privacybeleid van de praktijk Yu Yi Tang gelezen en stemt in met dit beleid.
 • Op de rechtsverhouding tussen de praktijk Yu Yi Tang en de cliënt is het Nederlands recht van toepassing.